کمک نقدی

عزیزان

در صورت تمایل به کمک به انجمن حمایت از کودکان امید ایرانیان جهت تهیه لوازم تحصیلی ، می توانید از دو طریق اقدام فرمایید.

۱٫مراجعه به بانک ملت و  واریز به حساب انجمن

شماره حساب ۷۴۲۳۵۱۲۷۶۰ بانک ملت شعبه چهار راه ولیعصر به نام انجمن حمایت از کودکان امید ایرانیان

۲٫کارت به کارت

۴۴۵۰ ۵۶۶۶ ۸۳۱۰ ۵۸۵۹  به نام  اکرم مجرد

 

با سپاس